Road to Change DOH 4.0

2016-08-22 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวนผู้เข้าชม 520 ครั้ง
 

รายละเอียด
วิวัฒนาการในการดำเนินงานของกรมอนามัย ทั้ง ๓ ยุค ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ - ๒๕๕๘ - ยุค ๑.๐ : เป็นยุคของการดำเนินงานกวาดล้างโรคระบาดที่สำคัญให้หมดไปจากประเทศไทย เช่น อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ กาฬโรค คุดทะราด ฯลฯ - ยุค ๒.๐ : เป็นยุคของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงจัง โดยกรมอนามัยเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ - ยุค ๓.๐ : เป็นยุคของการเป็นหน่วยงานวิชาการ ที่ทำหน้าที่ผลิตองค์ความรู้ และศึกษาวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันของประชาชน และมีความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยด้านการวางแผนครอบครัว และมีแนวทางการดำเนินงานตามหลักการ กรมอนามัย ๔.๐ - ขั้นที่ ๑ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง - ขั้นที่ ๒ เปลี่ยนมุมมองด้านสุขภาพ - ขั้นที่ ๓ ลงมือทำเพื่อให้เกิดผล
Share on Twitter