เพลง รัก

2015-06-28 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวนผู้เข้าชม 773 ครั้ง
 
เพลง รัก
HTML5 AUDIO TAG Support
Browser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer 9 YES NO NO
Firefox 4.0 NO YES YES
Google Chrome 6 YES YES YES
Apple Safari 5 YES YES NO
Opera 10.6 NO YES YES

รายละเอียด
แม้สถานการณ์ด้านสุขภาพแม่และเด็กในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาอัตราการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก หรือฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 53 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และพัฒนาการของเด็กหลายด้าน อาทิ การขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ยังคงสูงที่ร้อยละ 52.5 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ร้อยละ 18.4 ทำให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด การฝากท้องช้ายังทำให้ทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องธัยรอยด์แต่กำเนิด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม เรียนรู้ช้ากว่าปกติ
Share on Twitter